browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PODRĘCZNIKI

 

PROCEDURA  WYPOŻYCZANIA  PODRĘCZNIKÓW

 

1. Podręczniki są własnością Szkoły i stanowią część księgozbioru biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza podręczniki uczniom.

3. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego lub w terminach, wynikających z programu nauczania.

4. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego lub krócej – zgodnie z potrzebami organizacji nauki. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego powinny być oddane do biblioteki.

5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki:

  • podręczniki należy obłożyć (NIE można używać okładek samoprzylepnych!) i na bieżąco dokonywać ewentualnej zmiany okładki
  • nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, kolorować
  • uczeń chroni podręcznik przed zniszczeniem lub utratą
  • jedzenie i picie noszone jest w innej przegródce tornistra, niż podręcznik

6. Uczeń wypożyczający podręcznik zobowiązuje się do zwrócenia go w dobrym stanie. Oceny stanu dokonuje bibliotekarz, wspólnie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego. W takim razie podręcznik należy odkupić i dostarczyć do biblioteki.

8. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego, który znajduje się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.

9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i książki.

10. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, które przeznaczone jest na trzy lata nauki dla kolejnych uczniów.

 


Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.