browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PROCEDURA ODDAWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW – CZERWIEC 2020

Opublikowane przez dnia 26 Maj 2020

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

 3. Wykaz wypożyczonych przez ucznia książek można sprawdzić w katalogu online biblioteki https://m004281.molnet.mol.pl/, logując się tak jak do dziennika lekcyjnego. (dostęp również ze strony internetowej szkoły http://sp3.swidnik.pl/ , w zakładce BIBLIOTEKA/KATALOG ONLINE)

 4. Uczniowie i rodzice stosują się do zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek – zgodnie z zapisami obowiązujących regulaminów i procedur: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek (chyba, że to są okładki samoprzylepne!!!), usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć itd.

 5. Osoby dokonujące zwrotu przynoszą w wyznaczonym wcześniej terminie zapakowane do reklamówki książki i podręczniki. Tak przygotowany pakiet należy opisać: imię, nazwisko ucznia, klasa, a kartkę włożyć do środka pakietu.

 6. Książki oddaje się w wyznaczonej i odpowiednio oznakowanej strefie, bezwzględnie przestrzegając terminu zwrotu, ustalonego przez wychowawcę.

 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny.

 8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki są oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

 9. Po upływie siedmiodniowej kwarantanny nauczyciel bibliotekarz odpisuje książki i podręczniki z konta czytelnika i dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 10. Zniszczone lub zagubione książki i podręczniki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić w ustalonym terminie.

 11. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń (klasy 1-4: milanowska@sp3.swidnik.pl, klasy 5-8: malgorzata.klej@sp3.swidnik.pl lub na e-dzienniku).

 

Termin i zasady oddawania książek i podręczników określa wychowawca.

Prosimy, aby BEZWZGLĘDNIE przestrzegać tych ustaleń.

 

Comments are closed.